آلاینده های بی خطر در خودرو

گازهای خروجی از موتور خودرو به قرار زیر است :

۱) گاز نیتروژن : ۷۷% هوا شامل گاز نیتروژن بوده و بیشترین مقدار خروجی از موتور خودرو را شامل می شود

۲) دی اکسید کربن: یکی از محصولات احتراق بوده به صورتی که کربن موجود در سوخت با اکسیژن هوا ترکیب شده و گاز CO2  تولید می کند .

۳) بخار آب : یکی دیگر از محصولات احتراق بوده که در اثر ترکیب هیدروژن موجود در سوخت با اکسیژن هوا حاصل می شود .

گازهای خروجی فوق عموماً بی خطر می باشند (اگر چه گاز دی اکسید کربن به عنوان گاز گلخانه ای سبب گرم شدن هوا می شود )