کسب برترین گواهینامه‌های آموزشی صنعت‌CNG

کسب برترین گواهینامه‌های آموزشی صنعت‌CNG از بزرگترین مراکز ارتقاء سطح مهارتی؛

  • مدارک استاندارد کارگاهی TUV ارتیش،
  • مدارک آموزشی سطح حرفه‌ای TUV اتریش،
  • گواهینامه نصب کیت  و مخزن فرامین بین‌الملل،
  • گ گواهینامه بازرسی ادواری کارگاههاوخودروهای گازسوز،
  • گواهینامه عیب‌یابی و تعمیر خودروهای دوگانه سوز کارخانه‌ای سکونشیال و سیستم‌های بروز دنیا،
  • گوهینامه استاندارد TUV اتریش،
  • گواهینامه مدیریت کار و کارآفرینی مجمع امور صنفی،
  • گواهینامه مهارتی فنی و حرفه‌ای درجه یک،
  • گواهینامه فنی حرفه ای تعمیراتومبیل سواری،