حسگر موقعیت دریچه گاز و‌مدار‌آن

حسگرموقعیت‌دریچه گاز برروی محفظه دریچه‌گاز‌قراردارد وباولتاژمثبت‌۵توسط ECU‌تغذیه‌میگردد این‌ حسگریک‌ پتانسیو متر است‌که‌متناسب با‌موقعیت‌دریچه گاز ولتاژبهECU ارسال و موقعیت دریچه گاز راتعیین می کند.

 

-پین های کانکتور وترمینال های کانکتور حسگرموقعیت‌دریچه‌گاز‌را ازلحاظ‌ضعیف شدن،خرابی،خارج‌شدن‌و‌خوردگی‌بررسی کنید.

 

-سوئیچ رادر حالتoffقراردهید.

 

-کانکتوردسته سیم حسگرموقعیت دریچه گاز را با آزادکردن خارضامن جداکنید.

 

-مقدارمقاومت الکتریکی حسگرموقعیت دریچه گاز را اندازه گیری کنید:

 

-دسته سیم یدکی رابه حسگرمتصل کنید.

 

-مولتی متر را دروضعیت اهم قراردهید.

 

-پراپ های مولتی متررابه سیم متصل به پایه های۱و۳وصل کرده و مقدار مقاومت حسگر را اندازه گیری کنید.

 

-مقدارمقاومت۴کیلواهم.

 

-پراپ های مولتی متررابه سیم متصل به ۱و۲ وصل کرده وسپس دریچه گاز را به آرامی بازکنیددرحالت این مقاومت کاهش می یابد.

 

اگرمشکل برطرف نشد به مرحله بعدبروید؛

 

-مقدارولتاژحسگرموقعیت دریچه گاز را اندازه گیری کنید:

 

-دسته سیم یدکی را مابین کانکتورحسگر موقعیت دریچه گاز وکانکتور دسته سیم آن وصل کنید.

 

-مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری ولتاژ مستقیمDC قراردهید.

 

-پراپ های مولتی متر رابه دسته سیم یدکی پایه های۱و۴ وصل کنید.

 

اخطار: ازاتصال پراپ ها یاسیم های دسته سیم جلوگیری کنید.

 

-موتور خودرو را روشن کنید.

 

-دریچه گاز را به آرامی بازکرده و ولتاژ حسگر را اندازه گیری کنید.

 

-اگرولتاژ بین ۰ الی۵ولت مثبت است حسگر سالم است.

 

به مرحله بعدبروید.

 

-دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را از لحاظ قطع بودن بررسی کنید.

 

-کابل منفی باتری را جدا کنید.

 

-دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را جداکنید.

 

-کانکتورهایECUراجداکنید.

 

-مولتی متر را در وضعیت اهمی یاتست دیودی قراردهید.

 

-چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم وترمینال ها را بررسی کنید.

 

-مابین ترمینال۱کانکتورحسگر وترمینالC۳ ازکانکتور خاکستری رنگECU

 

-مابین ترمینال۲کانکتورحسگر وترمینالB۴ ازکانکتورمشکی رنگECU

 

-مابین ترمینال۳کانکتورحسگر وترمینالA۳ ازکانکتورمشکی رنگECU

 

توجه:خرابی یاعملکرد نامطلوب حسگر موقعیت دریچه گازوضعیت های زیر را ایجاد می کند:

 

۱-خاموش دادن موتور هنگام گازدادن به علت قطع پاشش.

 

۲-نوسان زیاد دور هنگام گاز دادن.

 

۳-عدم تطبیق دورموتور باحرکت دریچه گاز