دلیل قرمز بودن چراغهای هشدار عقب ماشین

?با توجه به اينكه طول موج نور قرمز ۷۰۰ نانو متر است و بيشترين طول موج را در بين نورها دارد و حساسيت چشم انسان به اين نور نسبت به ساير نورها كمتر است و از طرفي اين رنگ نماد هشدار است به همين دليل در قسمت عقب ماشينها از نور قرمز استفاده مي شود تا باعث كوري لحظه اي رانندگان نشود.