رفع ریپ‌زدن خودرو حالت‌عادی روی بنزین

علت های احتمالی:

علت اول: شمع ها خراب شده است.

تمیز کنید و یا تعویض نمایید.

علت دوم:  مدار جرقه خراب است.

مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی   کنید تا مطمئن شوید   که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.

علت سوم: در لوله های تنفسی نشتی است.

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.

علت چهارم: بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.

در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.

علت پنجم: خفه کردن کاربراتور.

سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل   کنید.

علت ششم: سیستم اگزوز گرفته است.

اگزوز را تعمیر کنید.