مشخصات احتراق سوختهای CNGو بنزین

سرعت شعله در سوخت CNGبه میزان ۱۰ درصد پایین تر است

قابلیت اشتعال         CNG     ۱۵-۱۰ درصد

بنزین     ۶/۷-۱ درصد

نسبت هوا به سوخت استوکیومتریک  گاز طبیعی ۲/۱۷-۷/۱۵

نسبت هوا به سوخت استوکیومتریک بنزین       ۷/۱۴-۵/۱۴

CNG  در شرایط معمولی به صورت گاز بوده فقط در درجه حرارت زیر ۲۰۰- سانتیگراد به صورت مایع می باشد.

قابلیت انتشار گاز CNG در هوا ۲/۰ سانتیمتر مربع بر ثانیه

ترکیب سوخت و هوا در حالت گازی شکل بهتر صورت می گیرد .