نحوه تست باطری خودرو

دستگاه تستر(اهم متر) رافعال وباتری را به مدت۱۵ثانیه زیربارقرارداده وازروی صفحه نمایشگر تستر ولتاژ باتری راقرائت کنید.

اگرباتری شارژکامل باشدنبایدولتاژ آن کمتر از۹/۶ولت گردد

درغیراینصورت باتری معیوب است وبایدتعویض گردد.

دستگاه تستر راغیرفعال کرده و برگشت سریع ولتاژ را به حدنرمال از روی صفحه نشانگرتستربررسی کنید، یک باتری سالم سریعا سطح ولتاژ را تا نزدیک حدنرمال بازیافت می کند.

حداکثر افت ولتاژ ۰/۵ ولت کمتر از ولتاژ مجاز باتری است.

  • وضعیت باتری دشارژ :

فاسد شدن باتری.

شل بودن یاسولفاته کردن ترمینال های باتری.

قطع بودن مداردردسته سیم آلترناتور.

مقاومت زیاددرمداراصلی شارژ باتری.

  •  علت:

شل بودن تسمه آلترناتور(دینام).

معیوب بودن آلترناتور.

اتصال کوتاه بودن مدار در دسته سیم هنگام قرارداشتن کلید

تمام مصرف کننده درحالت خاموش off